တကၠသိုလ္အရာရွိမ်ား

ေက်ာင္းအုပ္- ပါေမာကၡ Craig Evan Klafter

Craig Evan Klafter သည္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ကို သမိုင္းဘာသာရပ္(ဂုဏ္ထူး)ႏွင့္မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကို သမိုင္းဘာသာရပ္ျဖင့္ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္မွလည္းေကာင္း၊ ဒသနိကေဗဒပါရဂူဘြဲ႕ကို J R Pole လက္ေအာက္တြင္ ၎တက္ေရာက္၍ ႏိုင္ငံျခားသုေတသီကိုရရွိခဲ့ေသာေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္မွလည္းေကာင္းစသည္တို႔ကိုရရွိခဲ့သည္။ ၎သည္သူ၏လုပ္သက္အစတြင္ မန္ခ်က္စတာတကၠသိုလ္၊ အဂၤလန္၌ အေမရိကန္သိပၸံကိုသင္ၾကားသည့္ဆရာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဆာက္သ္ဟန္တန္တကၠသိုလ္၊အဂၤလန္တြင္ ေခတ္သစ္သမိုင္းသင္ၾကားသည့္ဆရာအျဖစ္လည္းေကာင္းစ…တင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေဘာ္စတြန္တကၠသိုလ္သို႔ဥပေဒဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡအျဖစ္ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးယင္းကာလတြင္ သမၼတ၏လက္ေထာက္အျဖစ္လည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမာက္ပိုင္းအိုင္အိုဝါတကၠသိုလ္၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပရုိဂရမ္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရွိအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၿဗိတိန္ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္၏ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရး(ႏိုင္ငံတကာ)အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္စ္ဖို႔တကၠသိုလ္(ဘရုခ္)၏ အျပင္ပိုင္းဆက္ဆံေရးဌာနတြင္ဒုတိယအႀကီးအကဲအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စိန္႔ ကတ္သရင္းေကာလိပ္(ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္)အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအကဲဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္းတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ယခုေဆာင္ရြက္ေနေသာရာထူးအျပင္ အေမရိကန္လူမႈေရးသမိုင္းအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာစိုးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ CEO အေမရိကန္လူမႈေရးသင္ၾကားမႈေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕အဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ီနီဗာ(ဆြစ္ဇလန္)အေျခစိုက္ “ ေတာက္ပလာမည့္အနာဂတ္ၾကယ္ပြင့္မ်ား” ၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။၎သည္ ဥေရာပအသင္း၊ Deutscher Akademischer Austausch Dienst၊ ကေနဒါႏိုင္ငံရွိ လူမႈေရးသိပၸံႏွင့္လူမ်ိဳးစုမ်ားဆိုင္ရာသုေတသနအဖြဲ႕အစည္း၊ ကေနဒါအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕အစည္းမွ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားကိုရယူထားသည္။ ၎ထုတ္ေဝထားခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ားမွာ-Reason Over Precedents: Origins of American Legal Thought၊ Essays on English Law and the American Experience၊ Legal Practice Management and Quality Standards ၊ The Future of National Identity ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာသမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား စသည္တို႔ကိုေရးသားခဲ့သည္။ ၎ေရးသားခဲ့ေသာ “ Americanization of Blackstone’s Commitment” သည္Webb-Smithမွခ်ီးျမင့္သည့္ဆုကိုရရွိခဲ့ၿပီး ေဘာ္စတြန္တကၠသိုလ္မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္Scarlett Keyဆုကိုလည္းေကာင္း၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ပညာသင္ၾကားရန္ Deutscher Akademischer Austausch Dienst ပညာသင္ဆုကိုလည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္လူမႈေရးသိပၸံသမိုင္း Craig Joyceဆုတံဆိပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ ရုိးရာဓေလ့ႏွင့္ ပညာေရးဖလွယ္ျခင္းအတြက္ ၂ေခါက္တိုင္တိုင္အသိမွတ္ျပဳျခင္းစသည္တို႔ကိုခံခဲ့ရသည္။ ပါေမာကၡKlafterသည္အေမရိကန္တကၠသိုလ္ျမန္မာ၌ ေက်ာင္းအုပ္၊ သမိုင္းဘာသာရပ္ဆိုင္ရာပါေမာကၡအျဖစ္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ပါေမာကၡ Klafterကို emailမွတစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရွိ – ပါေမာကၡသန္းညြန္႔

ပါေမာကၡသန္းညြန္႔သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဇီဝေဗဒသိပၸံဘြဲ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ Adelaideတကၠသိုလ္မွ ဇီဝေဗဒဘြဲ႕တြင္ ရုကၡေဗဒကိုဂုဏ္ထူးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဒႆနိကဘာသာရပ္ပါရဂူဘြဲ႕(ရုကၡေဗဒ၊ဇီဝဓာတုေဗဒ)ျဖင့္လည္းေကာင္းရရွိခဲ့သည္။ ၎သည္ လုပ္သက္အစတြင္ ရန္ကုန္ရွိ ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ရုကၡေဗဒဌာန၌ ဆရာအျဖစ္စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎၏ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိၿပီးခ်ိန္တြင္ Moulmeinဒီဂရီတကၠသိုလ္၊ အဏၰဝါဇီဝသိပၸံဌာနတြင္ သင္ၾကားျပသသူအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။…ထိုမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ရုကၡေဗဒဌာန၌ သင္ၾကားသူအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္းတြင္ ရုကခေဗဒဌာန၏လက္ေထာက္ပါေမာကၡအျဖစ္ရာထူးတိုးျမင့္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မနၲေလးတကၠသိုလ္၌ပါေမာကၡခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ စစ္ေတြတကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင္ရုကၡေဗဒဌာနမႉးအျဖစ္လည္းေကာင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။၎သည္ ၃၁ႏွစ္အၾကာတြင္ စစ္ေတြတကၠသိုလ္မွအၿငိမ္းစားယူခဲ့ၿပီး ILBCတြင္ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္ဆရာအျဖစ္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဌာနတြင္လက္ေထာက္ဌာနမႉးအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ဌာနမႉးအျဖစ္သို႔ရာထူးတိုးျမင့္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ တကၠသိုလ္အႀကိဳသင္တန္း၏အႀကံေပးအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပါေမာကၡသန္းညြန္႔သည္ အဏၰဝါဇီဝေဗဒပညာရပ္တြင္ စာေရးသားျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ေငြေၾကးအေထာက္ကိုယူနက္စကို(UNESCO)မွရရွိခဲ့သည္(တစ္ခုမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္အဏၰဝါဇီဝေဗဒပပညာရပ္အေၾကာင္းသုေတသနျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ခုမွာျမန္မာႏိုင္ငံရွိမီးေတာင္ေသတြင္ေတြ႕ရွိရေသာ စပီရူလိုင္းနား(စိမ္းျပာေရညိႇ)တြင္ရွိသည့္ အာဟာရႏွင့္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။)၎သည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ျမန္မာသို႔ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာအရွိႏွင့္ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္ဆိုင္ရာပါေမာကၡအျဖစ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ပါေမာကၡသန္းညြန္႔ကို ဆက္သြယ္လိုပါက email ေပးပို႔၍ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဘ႑ာေရးဦးစီးမႉး – Christopher B. O’Conner

Christopher သည္သမိုင္းဝိဇၨာဘြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘြဲ႕ကိုGettysburge ေကာလိပ္မွရရွိခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး(မဟာ)ဘြဲ႕ကို ဘ႑ေရးႏွင့္ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲေရးဘာသာရပ္အထူးျပဳျဖင့္ Chicago Booth School of Businessတကၠသိုလ္မွရရွိခဲ့သည္။ ၎သည္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကိုရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္လက္ေထာက္ဥကၠဌ၊ရွယ္ယာေစ်းကြက္ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္ဝယ္ေရးတြင္ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Illiquid Assets၏ကိုယ္ပိုင္ရွယ္ယာျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး…အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Europe for Deustche Bank(Renew Solutionလုပ္ငန္း)၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ နန္းေတာ္ကြန္ယက္၊ Ayuroma Internationalတို႔တြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ညြန္ၾကားသူအျဖစ္လည္းေကာင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။Christopherသည္ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ျမန္မာတြင္ဘ႑ာေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးျဖစ္သည့္အျပင္ေယာက်ာ္းေလးရဂ္ဘီ(rugby) အသင္း၏နည္းျပအျဖစ္လည္းတာဝန္ယူလ်က္ရွိသည္။ ဆက္သြယ္လိုပါက email ေပးပို႔၍ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးမႉးႏွင့္ မဟာဌာနမႉး- ေဒၚသင္းႏြယ္ဦး

ေဒၚသင္းႏြယ္ဦးသည္ BAအဂၤလိပ္ကိုဂုဏ္ထူးတန္းျဖင့္လည္းေကာင္း မဟာဘြဲ႕(အဂၤလိပ္)ျဖင့္လည္းေကာင္းရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွဘြဲ႕ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူမသည္ ေက်ာင္းသားေရးရာႏွင့္မူဝါဒဘာသာရပ္တြင္လည္း NASPAလက္မွတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာစီစစ္ေရးတြင္လည္း ဒီပလိုမာရရွိထားသူျဖစ္သည္။ သူမသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ဖားအံဒီဂရီေကာလိပ္တို႔တြင္စာသင္ၾကားျပသသူအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ပုသိမ္ေကာလိပ္တို႔တြင္ အဂၤလိပ္စာလက္ေထာက္သင္ၾကားျပသ…သူအျဖစ္လည္းေကာင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၈တြင္ သူမသည္ ILBCသို႔ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ၿပီး ရာထူးတာဝန္မ်ားစြာျဖင့္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူမထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာရာထူးမ်ားမွာ မူလတန္းလက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ေတာင္ႀကီး ILBC၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ စေန၊တနၤဂေႏြတြင္ဖြင့္လစ္သည့္GCE အတန္းမ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ UFP(တကၠသိုလ္အႀကိဳသင္တန္း)၏ ညြန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ အလယ္တန္း Secondary 5ႏွင့္6တို႔၏ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ျမန္မာသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးစီးမႉးႏွင့္ အဂၤလိပ္စာလက္ေထာက္သင္ၾကားသူအျဖစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပါေမာကၡသင္းႏြယ္ဦးအား email ျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏အထူးလက္ေထာက္ – Stèphanie KAUV

Stephanieသည္ Paris Dauphineတကၠသိုလ္မွ Licence d’ économie(စီးပြားေရးဝိဇၨာဘြဲ႕)ကိုရရွိခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးမဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကို Edinburghတကၠသိုလ္မွလည္းေကာင္း၊ Diplôme d’ingénieur des Grandes Écolesကို École nationale de la statistique et dc l’analyse de l’informationမွရရွိခဲ့သည္။ သူမသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ Hôpitaux de Parisႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္တြင္းရွိေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္မႈ (ဗီယက္နမ္)တြင္ စီးပြားေရးစီစစ္သူအျဖစ္လည္းေကာ…င္း၊ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ Institut National debla Recherche Agronomiqueတြင္ စာရင္းအင္းမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးစီစစ္သူအျဖစ္လည္းေကာင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္တကၠသိုလ္သို႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ကစတင္၍တာဝန္မထမ္းေဆာင္မီတြင္ Institutional Researchသုေတသနအဖြဲ႕အစည္းဌာနရံုးတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဘက္အိုင္အိုဝါတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ၾကားျပသသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိAmerican Council of Learned Societiesတြင္ စာရင္းအင္းစီစစအႀကံေပးသူအျဖစ္လည္းေကာင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အလယ္ပိုင္းအေမရိကဆက္ဆံေရးသုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမွ ပထမဆံုးေသာအေကာင္းဆံုးစီစဥ္တင္ျပသူအျဖစ္ျဖင့္ Joe Saupe ဆုကိုရရွိခဲ့သည္။ သူမသည္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏အထူးလက္ေထာက္အျဖစ္ ေက်ာင္းအျပင္ပိုင္းဆက္ဆံေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏အၾကံေပးအျဖစ္လတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရသည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္တြင္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္စာရင္းအင္းပညာဘာသာရပ္ကိုသင္ၾကားသူအျဖစ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္။ ဆက္သြယ္လိုပါက email ျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။