သင္ၾကားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အတန္းမ်ား

အေမရိကန္တကၠသိုလ္ျမန္မာသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစုက ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္လိုသည့္ သုေတသနျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ American Liberal Artsကိုတကၠသိုလ္၏အုတ္ျမစ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရျခင္းမွာ လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ၏ ေရွးက်ေသာပညာေရးဆိုင္ရာမ်ားတြင္အျမစ္တြယ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအျပင္ အျခားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္းမ်ားပါဝင္သည့္ စာအုပ္စာေပမ်ားျဖင့္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရုံသာမက အျခားဘာသာရပ္မ်ား…ျဖစ္သည့္ လူ…မႈေရး၊ လူမႈေရးသိပၸံ ႏွင့္ သဘာဝသိပၸံစသည္တို႔ကိုသင္ၾကားေပးၿပီး မ်ားျပားလွစြာေသာအသိပညာဗဟုသုတတို႔ကိုရရွိေစပါသည္။ ယင္း liberal artsဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကိုသင္ၾကားၿပီးေသာအခါတြင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဘဝ၊ မိသားစုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအက်ိဳးျပဳႏိုင္မည့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဘာသာရပ္မ်ား (အနည္းဆံုးႏွစ္ခု)ကို သင္ယူေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ မဟာဘြဲ႕ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕မ်ားကိုေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႕ႀကိဳတန္းမ်ားမွာမိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္းရွိေသာ၊ တာဝန္ယူလိုစိတ္ရွိေသာ၊ႏိုင္ငံအက်ိဳးေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအတြင္းမ်ားျပားစြာ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အေမရိကန္တကၠသိုလ္ျမန္မာသည္ ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ကို ကိုက္ညီေစရန္ ဒီဂရီအတန္းမ်ားစတင္မတက္ေရာက္မီအတြက္တကၠသိုလ္အႀကိဳသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးႏိုင္ငံျခားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း တကၠသိုလ္တြင္လာေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းကိုဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။