ျမန္မာႏိုင္ငံအေမရိကန္တကၠသိုလ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္စံုက်ယ္ျပန္႔စြာ သုေတသနျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ၊ liberal arts ကိုအေျခခံသည့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအတန္းမ်ားရွိေသာ၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အယူအဆမ်ားကို ေလးစားပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးႏို္င္ေသာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳႏို္င္ေသာ၊ ပညာ၊ ၀ီရိယ၊ တီထြင္ႀကံဆဉာဏ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး ကိုယ္က်င့္သိကၡာတရားႏွင့္လည္းျပည့္စံုေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။